XTdoll’s bionic finger bone

XTdoll开发了合金指关节骨,为娃娃用户提供更真实的体验。我们注重每一个细节,包括微小的指关节,追求极致的体验。
https://xtdoll.com/wp-content/uploads/2023/07/bionic-finger-bone-2.png
https://xtdoll.com/wp-content/uploads/2023/07/bionic-finger-bone-1.png